021-51095728

Sales Network

  

East China sales center:
Address: 881 Fanhua Road, Songjiang, Shanghai
Tel: 021-51095728
Fax: 021-51095730
 
South China sales center:
Address: Lezhujiaopenghongxin, Xixiang, Baoan, Shenzhen
Tel: 0755-61280472
Fax: 0755-61280473
 
Southwest sales center:
Address: Shuangnan Garden 5, Guangfu Road, Wuhou, Chengdu
Tel: 028-85090861
Fax: 028-85090861